Projeler

Kızıltepe Altın-Gümüş Madeni Projesi

Genel: 

Zenit Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından;  Balıkesir ili, Sındırgı ilçesi, Yusufçamı, Yolcupınar ve Çoturtepe köyleri civarında yer alan  İR 44830 (Erişim Numarası: 2180834) ve İR 20065879 (Erişim Numarası: 1508886) ruhsat numaralı maden sahaları dahilinde; proje sahası olarak belirlenen Kızıltepe mevki civarındaki 158 hektarlık alanda, Sındırgı-Kızıltepe Altın ve Gümüş Madeni İşletmesi kurularak devreye alınmıştır ve halen faaliyetine devam etmektedir. 

Kızıltepe Proje sahası, yerleşim yerlerine olan sınırları itibarıyla Balıkesir il merkezinin 50 km GD’sunda, Sındırgı ilçesinin 8 km KD’sunda, Yusufçamı Mahallesi’nin 2 km GD’sunda, Yolcupınar Mahallesi’nin 820 m K/KB’sında ve Çoturtepe Mahallesi’nin 840 m B’sındadır. 

 Projenin Kısa Tarihçesi:

 • 03.08.2010: Sındırgı-Kızıltepe öncelikli hedef olmak üzere ve devamında Kütahya-Tavşan altın-gümüş maden projelerini hayata geçirmek üzere; Proje-a İnş. ile Galata Mad. ortaklığı olarak Zenit Madencilik San. ve Tic. A.Ş. resmen kuruldu.
 • 30.09.2010: Detay Fizibilite çalışması için Wardrop Engineering Inc. (Kanada) firması ile anlaşma yapıldı.
 • 04.01.2011: Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) proje çalışması için SRK Danışmanlık (Türkiye) ile anlaşma yapıldı.
 • 10.01.2011: ÇED kapsamında yapılacak jeoteknik ve hidrojeolojik etüt sondajları başlatıldı.
 • 09.04.2011: ÇED kapsamında yapılan jeoteknik ve hidrojeolojik etüt sondajları bitirildi.
 • 19.12.2012: Atık Depolama Tesisi (Atık Barajı) jeoteknik sondaj ve hidrojeolojik kuyu test çalışmaları başladı.
 • 20.01.2013: Atık Depolama Tesisi (Atık Barajı) jeoteknik sondaj ve hidrojeolojik kuyu test çalışmaları bitirildi.
 • 01.02.2013: Kızıltepe Altın ve Gümüş Madeni İşletme Projesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na resmen yapıldı.
 • 14.03.2013: ÇED Yönetmeliği’nin 9.maddesi gereğince Yusufçamı köyü ilkokulu binasında “Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlendi.
 • 23.12.2013: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 3283 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı verildi.
 • 29.01.2014: Proje sahası dahilinde kalan tarım arazisi vasfındaki özel mülkiyet arazileri için Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü’ne Toprak Koruma Projesi teslim edilerek,  “Tarım Dışı Kullanım İzni” alındı (45099500.230.04.02/558 – 2822)
 • 29.06.2015: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 4979 sayılı (bitkisel toprak depolama ve koruma amaçlı kullanılacak ilave alanlar için) Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı verildi.
 • 30.11.2015: Bitkisel toprak depolama ve koruma amaçlı olarak alınan ÇED Genişletme Alanı Proje sahası dahilinde kalan tarım arazisi vasfındaki ilave özel mülkiyet arazileri için Balıkesir İl tarım Müdürlüğü’ne Toprak Koruma Projesi teslim edilerek,  “Tarım Dışı Kullanım İzni” alındı (45099500.230.04.02/3318-18966).
 • 18.09.2015: Açık işletme ve altyapı tesisi tahsisli 585.381,53 m2 Orman İzin sahası teslim alındı.
 • 18.09.2015: Açık işletme ve altyapı tesisi tahsisli 28.932,30 mOrman İzin sahası teslim alındı.
 • 2012 yılından başlanarak 2015 yılına kadar, Proje sahası kapsamında yer alan 795.119,5 m2 özel mülkiyet şahıs arazisi, mülk sahipleriyle uzlaşma yoluyla sulh içinde satın alındı.
 • 25.01.2016: DSİ Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nden Yeraltı Suyu Kullanım İzin Belgesi alındı.
 • 04.03.2016: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden, maden işletmesinin Sındırgı-Simav Devlet Yolu’na bağlantısı “Yol Bağlantı Ön İzin Belgesi” alındı (Sayı: 62534951-2248821/1961).
 • 17.03.2017: T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden 43986390-150/6590 sayılı Geçici Faaliyet Belgesi alındı.
 • 29.03.2018: T.C.  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden 43986390-150.01/3501 29/03/2018 sayılı Çevre İzin ve Lisans Belgesi alındı.

Jeoloji:

Sındırgı-Kızıltepe Altın ve Gümüş Madeni, damar tipi epitermal  cevherleşmelere tipik bir örnektir. Volkanik kayaçlar (bölgede, genelde dasitik ignimbiritler) içerisinde post-tektonik süreçlerde gelişen faylanmalar boyunca yeryüzüne yakın pozisyonlarda yataklanmış, ekonomik miktarda altın ve gümüş içeren, düşük sülfidasyonlu kuvars damarları şeklinde görülmektedir. Proje sahasındaki cevherleşmeler oluşum itibarıyla birbiriyle benzer/veya/bağlantılı olsa da, yüzeydeki konumlanmaları itibarıyla sahada bağımsız görünen 4 ayrı damardan ibarettir. 

Açık Ocak :

Açık ocak üretimi ilk olarak 2015 yılında başlatılmıştır. Patlatmalı gevşetme ve takiben iş makinaları ve kamyonlar ile kazı yaparak çalıştırılmaktadır. Açık ocak projesi şevlerin emniyetli şekilde muhafazasını sağlamak maksadıyla uygun ölçeklerde basamaklı olarak tasarlanmıştır. 

Açık ocak şev stabilitesi, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan “Balıkesir Kızıltepe Yatağının Jeoteknik ve Sismik Etkinlik Tehlike Analizi Raporu” kapsamında değerlendirilmiştir.

Patlatma ve kazı yükleme nakliye operasyonları sırasında ortaya çıkacak tozun bastırılması amacıyla açık ocak ve maden içi yollarda sistematik olarak tankerler vasıtasıyla sulama yapılmaktadır.

Açık ocakta ortaya çıkacak yer altı suyunun pompalar vasıtasıyla tahliyesi planlanmıştır. Bu amaçla yapılan bir toplama ve çökeltme havuzu mevcut olup, burada biriken ocak suyu analizi yapıldıktan sonra deşarj kriterlerine uygun ise alıcı ortama deşarj edilecektir. Aksi durum için ise, arıtma tesisi  kurulması planlanmıştır.

Proses Tesisi:

Kızıltepe Projesi cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisi, aşağıdaki ünitelerden oluşur:

 • Öğütme ve Sınıflandırma Üniteleri (Çeneli ve Konik Kırıcılar, Değirmen, Bantlar ve Elekler)
 • Yoğunlaştırma ve Liç Üniteleri (Tikinerler ve Tanklar)
 • Adsorbsiyon Ünitesi (CIL)
 • Karbon Sıyırma Üniteleri
 • Elektroliz Hücreleri ve Rafinasyon
 • Karbon Yıkama ve Karbon Aktivasyon Ünitesi
 • Siyanürden Arındırma Ünitesi (INCO Proses)

Kızıltepe Projesi cevher hazırlama üniteleri dahilinde yer alan kırma eleme tesisi 1 adet çeneli kırıcı, 2 adet konik kırıcı, titreşimli elek ve bant konveyör sistemlerinden oluşmaktadır. Cevher öğütme işlemi 1 adet bilyalı değirmende gerçekleştirilmektedir. Yönetmelik gereği, kırma-eleme-taşıma-öğütme işlemlerinde ortaya çıkabilecek tozun engellenmesi amacıyla sistemin tamamı kapalı şekilde tasarlanmıştır. Öğütülmüş cevherdeki altın ve gümüşün siyanür ile çözündürülmesi için sistemde 7 adet  liç tankı yer almaktadır. Cevher zenginleştirme işlemi, siyanür çözeltisi kullanılarak gerçekleştirilecek tank liçi prosesi (CIL) esaslarına dayanmaktadır. Zenginleştirme işlemleri neticesinde elde edilen yüksek altın ve gümüş içerikli döküm çamuru, potada ergitilerek kalıplara dökülmekte ve “dore” adı verilen altın-gümüş karışımı bir külçe elde edilmektedir. Bu külçeler daha sonra, piyasaya sürülmesi için gereken saflık derecesine işlenmek üzere altın rafinerisine sevk edilmektedir. Proses atığı olarak açığa çıkan, serbest siyanürden arındırılmış %50 katı – %50 su içerikli proses atık çamuru, içerisindeki katıların nihai olarak depolanması amacıyla tamamen kapalı bir boru hattından pompalar vasıtasıyla Atık Depolama Tesisine (ADT) gönderilmektedir. Burada katı kısım dipte çökelirken, üstte kalan su ise geri dönüş pompası vasıtasıyla ikinci bir dönüş boru hattı üzerinden tesise geri beslenerek proseste kullanılmaktadır. Böylece hem ADT de biriken katı atıkların duraylı ve güvenli şekilde kalması sağlanmakta; hem de gereksiz yeraltı suyu kullanımı engellenmektedir.Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, resmi internet sitemiz olan http://www.zenitmadencilik.com/ adresini ziyaret ettiğinizde siz, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Kişisel veri potikalarımıza ve aydınlatma metnine bu linkten erişebilirsiniz.